Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2016

Kaupunginhallituksessa mm. putkijätekiista, tilinpäätös ja päästövähennystavoitteita

Kaupunginhallituksessa maanantaina 21.3.2016 oli muutama laajempi asiakokonaisuus, joista kuvauksia ja kommentteja tässä. Mihinkään esityksiin ei tullut mainittavia muutoksia, mutta putkijäteasia (kohta 23) jäi pöydälle.

Kohta 7: Henkilöstökertomus:

– Vantaan henkilöstön sairaspoissaolot hivenen vähentyneet, mutta edelleen ollaan tavoitteesta jäljessä.

– Uusia avauksia on kehitetty työhyvinvoinnin kehittämiseen ja henkilöstön kouluttamiseen, mm. Metropolian kanssa.

– Kehityskeskusteluja käydään aiempaa vähemmän, sitä halutaan nyt parantaa, koska hyvä johtaminen on Vantaan yksi päätavoitteista kaupunkitasolla.

Kohta 9: Strategisten päämäärien toteutuminen:

Suurin osa tavoitteista toteutui, mm.

– Vantaalaisten hyvinvointi kehittyy positiiviseen suuntaan ns. keskeisillä hyvinvointi-indikaattoreilla

– Vantaalaisten sairastavuus laskenut

– Kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia lisätty, järjestetty 20 osallistavaa asukastilaisuutta ja asukkaiden kanssa yhdessä suunniteltuja palveluita lisätty

–  Aikuisten alkoholin liikakäyttö on vähentynyt

Tavoitteet, jotka eivät toteutuneet:

– Verotulot vähäisempiä kuin oli tavoitteena

– Työllisyyden tavoitteet eivät toteutuneet lainkaan, tilanne heikompi kuin viime vuonna
(sama tilanne lähes kaikkialla Suomessa, että työttömyys kasvanut. Positiivista on, että avoimien työpaikkojen määrä on noussut selvästi vuoden takaisesta, tammikuu 2015: 1400 avointa työpaikkaa, tammikuu 2016: 2400 avointa työpaikkaa).

Kohta 10: Tilinpäätös

Suhteessa muihin suuriin kuntiin me olemme jäljessä kunnallisverotulojen kasvussa, meillä oli kaikkein huonoin verotulojen kasvu (14 miljoonaa vähemmän kuin ennakoitiin). Yllättäen tuloksemme on kuitenkin positiivinen, syksyllä vielä aavisteltiin negatiivista tulosta.

Erikoissairaanhoidon ostot kasvoivat 8%, eli 16,5 miljoonaa, toimeentulotukimenot samat kuin edellisvuonna, työmarkkinatuen kuntaosuusmenot kasvoivat 71% eli 7,6 miljoonaa.

Toimintakulujen 16,6 milj. euron alitus johtui mm. toimeentulotuentarpeen ennakoitua pienemmästä kasvusta, liikuntapalvelujen avustusperiaatteen muutoksesta, varhaiskasvatuksen kesäajan säästöistä henkilöstömenoissa sekä kaupungin kiinteistö- ja ruokahuoltoa hoitavan Vantin hintojen alennuksesta.

Investoinnit toteutuivat suunnitellusti (99%).

Pitkäaikainen lainamäärä lisääntyi 15 miljoonalla, joka oli 74 miljoonaa vähemmän kuin ennakoitiin.

Kohta 23: Putkijätekiista:

Asuntomessujen pientalorakentajat ovat riitauttaneet jäteputkisysteemiin liittymisen, joka on heille pakolliseksi määrätty kauppaa tehtäessä. Ongelma on, että systeemi ei pientaloasukkaiden kannalta ole käytännöllisin mahdollinen ja silti suht kallis. Tätä käsitellään nyt useassa eri kaupungin toimielimessä yhtä aikaa eri näkökulmista, ainakin kalassa ja kh:ssa. Molemmissa tapaus on jätetty pöydälle (jätettiin siis tänään myös kh:ssa), ja toivon, että siinä löydetään vielä jokin ratkaisu, johon molemmat osapuolet voivat tyytyä. Jatkuva avoin riita ja käräjöinti olisi ikävää.

Kohta 24: Kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys

Selvitys lähtee tavoitteesta -30% vuoteen 2020 mennessä, -40% 2030 mennessä ja hiilineutraali tila vuoteen 2050 mennessä.

Eniten pyritään vähentämään liikenteen, kaukolämmön ja kulutussähkön tuomia päästöjä, jotka on myös tällä hetkellä yksiä isoimmista päästöjen aiheuttajista.

Selvityksessä on pohdittu toimia, joita kaupunki voi tehdä tavoitteiden saavuttamiseksi ja pohdittu niitä myös kustannustehokkuuden ja niiden aiheuttamien kulujen kautta. Kustannustehokkaimpana nähdään taloudelliset ohjauskeinot henkilöliikenteen vähentämiseksi (mm. tietullit yms), jolla myös saavutetaan säästöjä, eli se ei ole palvelu joka maksaa. Toisaalta pyöräilyn edistäminen olisi hyvä keino päästä kohti tavoitteita, mutta se on kehittämistoimenpide, joka tuo kustannuksia kaupungille. Nämä vain esimerkkeinä useista toimenpiteistä, joita selvityksessä tuotiin esiin.

Aviapoliksen kaavarunko

Aviapoliksesta on tulossa ns lentokenttäkaupunki, jonne tulee paljon työpaikkoja, mutta myös noin 20 000 asukasta ja tavoitteena on ”käveltävä korttelikaupunki”. Kaavassa on myös varaukset pikaraitiotielle, selvitystä tehdään Shuttle-busseista ja erityisnäkökulmana alueella tulee olemaan puistot (taideprosentin sijaan puistoprosentti).

Tässä kaupunginhallituksen kokouksen asiakohdat:

3 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet kaupunginjohtajan päätökset/KN ………………….. 4

4 Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/KN ………………………….. 5

5 Kaupunginvaltuuston 7.3.2016 pitämän kokouksen täytäntöönpanot/KN ……………………………………………….. 6

6 Kunnan asukkaiden tekemät aloitteet vuonna 2015 (kvalt) / KN …………………………………………………………… 8

–       Luettelo kunnan asukkaiden vuonna 2015 tekemistä aloitteista …………………………………………………………….. 9

7 Henkilöstökertomus 2015 (kvalt) / KN ……………………………………………………………………………………………… 13 – Henkilöstökertomus vuodelta 2015 ………………………………………………………………………………………………….. 15

8 Sanna Karhusen luottamustehtävien päättyminen ja täydennysvaalin toimittaminen (kvalt) / KN ……………… 47

9 Strategisten päämäärien mittareiden raportti 2015 (kvalt) / KN …………………………………………………………… 48 – Valtuustokauden 2013 – 2017 strategisten päämäärien mittarien sekä strategiaan sisältyvien

ohjelmien raportti 31.12.2015 ……………………………………………………………………………………………………….. 50

10 Vantaan kaupungin vuoden 2015 tilinpäätös (kvalt) / KN …………………………………………………………………. 62

– Tilinpäätös 2015 ……………………………………………………………………………………………………………………………. 67

.    11  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/ML …………………….. 323

.    12  Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen
päätökseen § 42 / 2015 …………………………………………………………………………………………………………….. 324

.    13  Oikaisuvaatimuksen vastine vahingonkorvausta koskevaan vahinkorahaston asiamiehen
päätökseen § 47 / 2015 …………………………………………………………………………………………………………….. 326

.    14  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat ja päätökset/JN …………………….. 327

.    15  Vastaus valtuutettu Mika Niikon ja usean muun (19) valtuutetun valtuustoaloite Vantaa
orpokodin kummiksi (kvalt) / JN ………………………………………………………………………………………………….. 328

.    16  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat / EL-H ………………………………….. 330

.    17  Vastaus Paula Lehmuskallion ja usean muun (15) valtuutetun aloitteeseen uuden konsertti-,
teatteri- ja monitoimitalon rakentamiseksi Tikkurilaan (kvalt) / EL-H …………………………………………………. 331

.    18  Vastaus nuorisovaltuuston aloitteeseen koskien Matarin graffittiseinää /EL-H ……………………………………. 333

– Aloite Matarin graffitiseinästä / liite ………………………………………………………………………………………………… 335 – Kartta graffittiseinän mahdollisesta sijainnista …………………………………………………………………………………. 337

.    19  Kuntalain 51 §:n mukaista ottomenettelyä varten saapuneet pöytäkirjat/HP ………………………………………. 338

.    20  Vastaus Sirpa Kauppisen ja Vaula Norrenan ja usean muun (37) valtuutetun aloitteeseen Länsi- 
Vantaan liikuntapaikkojen turvaamiseksi (kvalt) / HP ……………………………………………………………………… 339

.    21  Kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan toimialan johtosäännön mukaisen ratkaisuvallan
siirtäminen kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja maankäytön, rakentamisen ja ympäristön
toimialan yrityspalvelut -tulosalueen viranhaltijalle / HP ………………………………………………………………….. 341

.    22  Lausunto Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maantien 1521
parantamisesta rakentamalla kevyenliikenteen väylä välille Nikinmäki – Nikkilä, Sipoo, Vantaa, tiesuunnitelma/HP ……………………………………………………………………………………………………………………… 343

.    23  Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen 11.1.2016 § 24 tekemästä päätöksestä
asuntomessualueen pienrakentajien vaatimuksesta menettelyvirheen korjaamiseksi / HP …………………… 345

24 Vantaan kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys / HP ……………………………………………………………. 357 – : Vantaan kasvihuonekaasujen päästövähennysselvitys, loppuraportti ………………………………………………… 359

25 Vantaan vesihuollon toiminta-alueen 2016 hyväksyminen (kvalt)/HP ……………………………………………….. 414 – : Liite 1/ Kartta/Vantaan vesihuollon toiminta-alue 2016-2018/HSY:n esitys jäsenkunnille

hyväksyttäväksi …………………………………………………………………………………………………………………………. 417

26 Allekirjoitettuja kauppakirjoja, luovutuskirja, maanvuokrasopimus, maankäyttösopimus ja
esisopimus määräalan luovutuksesta ja esisopimus määräalan luovutuksesta / HP …………………………… 418

27 Etuosto-oikeuden käyttämättä jättäminen kiinteistökaupassa: Marika Makaroff-Peltonen / Timo
Silvennoinen ja Susan Suominen / HP ………………………………………………………………………………………… 420

– Kartta kaupan kohteesta 92-420-2-102 ………………………………………………………………………………………….. 421

28 Maa-alueen vuokraaminen HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymälle
vesihuollon ja siihen liittyvien toimintojen tarpeisiin / HP ………………………………………………………………… 422

– : Kohdekartta vuokra-alueesta ………………………………………………………………………………………………………. 424 – : Vuokrasopimusluonnos ………………………………………………………………………………………………………………. 425

29 Tontin 92-51-203-10 vuokrasopimuksen uusiminen Pakkalassa / VTK Kiinteistöt Oy / HP …………………… 430 – : karttaliite …………………………………………………………………………………………………………………………………… 432

30 Asemakaavamuutos 002144 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos / 81 Korso / Korson torni

(kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 433

– : Asemakaavamuutosselostus 18.1.2016 / Asemakaavamuutos 002144, 81. Korso, Korson torni ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 436

– : Asemakaavamuutos 002144 / Lausuntojen koonti /18.1.2016 ………………………………………………………….. 467

31 Asemakaavamuutos 002212 ja maanalainen asemakaava 403100m sekä tonttijaon muutos, 40
Ylästö / Linkokuja 4-6 (kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………….. 471

– Asemakaavamuutosselostus 21.3.2016 / Asemakaavamuutos 002212, 40.Ylästö ………………………………… 474

– Lausunto 21.3.2016 / Asemakaavamuutos 002212 ………………………………………………………………………….. 495

32 Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7
(kvalt) / HP ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 496

– : Asemakaavamuutosselostus 14.3.2016 / Asemakaavamuutos 002072 ja tonttijako sekä
tonttijaon muutos, 16 Kaivoksela / Laitilankuja 7 …………………………………………………………………………… 498

– : Asemakaavanmuutos Nro 002072 / Lausunto ja vastine 14.3.2016 ………………………………………………….. 512

33 Aviapolis Kaavarunko 052200 (kvalt) / HP …………………………………………………………………………………… 514 – : Raportti / Aviapolis kaavarunko 052200 ……………………………………………………………………………………….. 516 – : Aviapolis kaavarunko 052200 / lausunnot ja vastineet 14.3.2016 …………………………………………………….. 581 – : Aviapolis kaavarunko 052200 / mielipide ja vastine 14.3.2016 …………………………………………………………. 599